Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

27 Σεπτεμβρίου 2016 - Δημοσίευση του Ν. 4423/2016 "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 181/27.9.2016)

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4423/2016 "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις", με το άρθρο 51 του οποίου καθορίζεται, από 1.1.2017, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του διαχειριστή αφερεγγυότητας.