Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

8 Σεπτεμβρίου 2016 - Κατάθεση τροπολογίας "Καθορισμός εκ νέου του πλαισίου που διέπει τον διαχειριστή αφερεγγυότητας (Πτωχευτικός Κώδικας Ν. 3588/2007)"

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 κατατίθεται τροπολογία με τίτλο: "Καθορισμός εκ νέου του πλαισίου που διέπει τον διαχειριστή αφερεγγυότητας (Πτωχευτικός Κώδικας Ν. 3588/2007)"