Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Πλαίσιο Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA – Single Euro Cash Area)

Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (΅EPCΆ) δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (΅SECA frameworkΆ).

Το Πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2006, έτυχε επικαιροποίησης για τέταρτη φορά, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθότερα η τρέχουσα κατάσταση στη θεματική των μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων ευρωπαϊκών ρυθμιστικών εξελίξεων.

Το εν λόγω Πλαίσιο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/single-euro-cash-area-seca-framework/