Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Παράταση της περιόδου υπαγωγής στο Ν. 4307/2014

Με το άρθρο 56 του N. 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/07.07.2016) παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων στις διατάξεις του ν. 4307/2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016