Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Κατάθεση τροπολογιών για την τροποποίηση του Ν. 4354/2015 για τη διαχείριση και τη μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις