Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων και της Οδηγίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Την 4η Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου", καθώς και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)".

Με τα ως άνω κανονιστικά κείμενα αναμορφώνεται πλήρως το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών είναι η 6η Μαΐου 2018.