Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Νόμος 4380/2016 (ΦΕΚ Α' 66) - Τροποποιήσεις στους Ν. 4354/2015 και Ν. 4307/2014

Με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4380/2016 (ΦΕΚ Α' 66/15.4.2016) "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας", παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξηυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) για τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση πρώτης κατοικίας, τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για ένα μήνα ακόμη (μέχρι 15.5.2016).

Περαιτέρω, παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς για δύο ακόμη μήνες (μέχρι 30.6.2016).