Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τις επιπτώσεις του IFRS 9

Στις αρχές του 2016, η ΕΒΑ διενήργησε άσκηση ανάλυσης επιπτώσεων (impact assessment) σε 58 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Σκοπός της εν λόγω άσκησης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της προετοιμασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του IFRS 9 από το 2018, καθώς και ο υπολογισμός των επιπτώσεων που αυτή αναμένεται να έχει στην κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Στις 10 Νοεμβρίου, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε βάσει της προαναφερθείσας άσκησης.

Έκθεση της ΕΒΑ