Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ΅EBAΆ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να τους παρέχονται:

  • αφενός κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, και

  • αφετέρου για την καταχώριση σε δημόσιο μητρώο που τηρούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών (“account information services providers”, ΅AISPsΆ).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1646242