Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (΅FATFΆ) για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (“correspondent banking services”)

Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ΅FATFΆ) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

Το κείμενο του ως άνω Οδηγού είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-services.html