Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με πελάτες που προέρχονται από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου και οι οποίοι αιτούνται άσυλο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 12 Απριλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅EBAΆ) δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (“due diligence measures”) που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση με πελάτες που προέρχονται από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου και οι οποίοι αιτούνται άσυλο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω γνώμη απευθύνεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Η Γνώμη είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-the-application-of-customer-due-diligence-measures-to-customers-who-are-asylum-seekers-from-higher-risk-third-countries-or-te