Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα

Την 1η Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα υπάγονται τα συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συμψηφισμού, διακανονισμού και εν γένει εκκαθάρισης πληρωμών, καθώς και τα συστήματα διενέργειας, συμψηφισμού, διακανονισμού χρεογράφων και εν γένει έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.