Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση του βαθμού ασφαλείας στον «κυβερνοχώρο»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση με τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να αναλάβει το προσεχές χρονικό διάστημα για την ενίσχυση του βαθμού ασφαλείας στον «κυβερνοχώρο». Παράλληλα, υιοθέτησε Απόφαση για την καθιέρωση μιας νέας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην ίδια θεματική.

Η εν λόγω σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών για την «θωράκιση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των επιθέσεων στον «κυβερνοχώρο». Συνιστά, επίσης, μια εκ των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνεται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σταδιακή διαμόρφωση μιας «ενιαίας ψηφιακής αγοράς».

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_el.htm