Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την ανταποκριτική τραπεζική

Στις 13 Ιουλίου 2016 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) για την «ανταποκριτική τραπεζική» (΅correspondent bankingΆ).

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.bis.org/cpmi/publ/d147.pdf