Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Ανασκόπηση της ασφάλειας των συναλλαγών πληρωμών μεγάλης αξίας

Εξαιτίας των πρόσφατων περιστατικών απάτης στον «κυβερνοχώρο» (“cyber fraud”) και του ιδιαίτερου ρόλου που επιτελούν οι κεντρικές τράπεζες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (“Committee on Payments and Market Infrastructures”, ΅CPMIΆ) αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας έργου για την εξέταση των θεμάτων ασφαλείας στις συναλλαγές πληρωμών μεγάλης αξίας (“wholesale payments”), στις οποίες εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, πιστωτικά ιδρύματα.

Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.bis.org/press/p160916.htm