Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Οδηγός εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (΅PSD 2Ά)

H Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία («ΕΤΟ») δημοσίευσε στο δικτυακό της τόπο οδηγό εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (΅PSD 2Ά), προκειμένου να συμβάλλει επικουρικά στο έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων για την απρόσκοπτη προσαρμογή των σχετικών - με τις υπηρεσίες πληρωμών - δραστηριοτήτων τους στις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω Οδηγία θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 13 Ιανουαρίου 2018.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.zyyne.com/zh5/212663#p=0