Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (΅EBAΆ, ΅EIOPAΆ, ΅ESMAΆ) πραγματοποίησαν στα γραφεία της EBA άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς του ιδιωτικού τομέα με θέμα το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών που θα πρέπει να εκδώσουν έως τις 26 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

Το άρθρο 25 του ως άνω Κανονισμού απαιτεί από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών για τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώσουν έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα συνδράμουν, επίσης, τις αρμόδιες αρχές στην αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών διαδικασιών που έχουν σε ισχύ οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.