Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημόσια διαβούλευση "Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα"

Στις 18 Οκτωβρίου 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σχέδιο νόμου με τίτλο "Tροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα" .

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00.

Η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι δυνατή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:


http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7435