Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τη διόρθωση του υπολογισμού της τροποποιημένης διάρκειας στο πλαίσιο υπολογισμού του κινδύνου επιτοκίων

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διόρθωση της τροποποιημένης διάρκειας για τίτλους που υπόκεινται σε κίνδυνο προπληρωμής σε ό,τι αφορά πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση της διάρκειας για τον υπολογισμό του γενικού κινδύνου επιτοκίων δυνάμει του άρθρου 340 του Κανονισμού 575/2013 (CRR).

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές