Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής αναφορικά με τα αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 258, σελ. 1-7), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τα ακόλουθα θέματα:

  • τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, και
  • τις περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή.

Η έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712