Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Οδηγός του SRB σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε Οδηγό με τον οποίο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και το περιεχόμενο αυτών. Συγκεκριμένα, με τον Οδηγό εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • η δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης,
  • οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει κάθε ίδρυμα στο SRB προκειμένου το τελευταίο να καταρτίσει το σχέδιο εξυγίανσης,
  • η σύνδεση των σχεδίων ανάκαμψης με τα σχέδια εξυγίανσης, και
  • τα στοιχεία από το σχέδιο εξυγίανσης, τα οποία γνωστοποιούνται από το SRB στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα, και η δυνατότητα του τελευταίου να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης.

Ανακοίνωση του SRB