Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για τον υπολογισμό του MREL

Με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4335/2015, καθιερώθηκε μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (΅Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', εφεξής 'MREL'). Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιωκέται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής