Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμοί της Επιτροπής στο πλαίσιο της BRRD αναφορικά με την αποτίμηση παραγώγων και τα σχέδια αναδιοργάνωσης επιχείρησης

Στις 23 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 228, σελ. 1-6 και σελ. 7-15), οι ακόλουθες πράξεις:

  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1400 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα ελάχιστα στοιχεία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχείρησης και το ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου, και
  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1401 της Επιτροπής  της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου σε σχέση με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις μεθόδους και τις αρχές αποτίμησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα.

Η έναρξη ισχύος αμφότερων των ως άνω πράξεων έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της ΕΕ.