Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

Στις 18 Αυγούστου 2016, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ακόλουθες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναφορικά με την εκπόνηση σχεδίων ανάκαμψης:

  1. Πράξη 98/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης – εύρος των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», και
  2. Πράξη 99/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων».

Η ΠΕΕ 98/18.7.2016 εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα σενάρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης. Η ΠΕΕ 99/18.7.2016 εφαρμόζεται μόνο στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης.

Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ