Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της ΕΒΑ για την υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του δείκτη μόχλευσης

Στις 3 Αυγούστου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση στην οποία αναλύονται οι επιπτώσεις από την εισαγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο της απαίτησης τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύματα δείκτη μόχλευσης και υποβάλλονται προτάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω απαίτησης. Με την ανωτέρω έκθεση, η ΕΒΑ υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά του δείκτη μόχλευσης. Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ προτείνει:

  • την υποχρέωση τήρησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δείκτη μόχλευσης ύψους τουλάχιστον 3%,
  • την  έναρξη εφαρμογής της απαίτησης για τον δείκτη μόχλευσης από την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs) να τηρούν δείκτη μόχλευσης υψηλότερο του 3% σε εναρμόνιση με όσα θα αποφασίσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ ενδέχεται κάτι αντίστοιχο να ισχύσει και για τις εγχωρίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (O-SIIs), και
  • ως αριθμητής του δείκτη μόχλευσης να είναι το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Tier 1 capital).

Έκθεση της ΕΒΑ