Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το MREL

Στις 19 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), την οποία οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Με την εν λόγω έκθεση, η ΕΒΑ προτείνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 της BRRD. Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ προτείνει:

  • βάση υπολογισμού (παρονομαστής) του MREL να είναι το σταθμισμένο ενεργητικό και όχι το σύνολο των υποχρεώσεων και τα ίδια κεφάλαια, όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο,
  • να μην λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του MREL τα κεφαλαιακά μέσα (CET1) που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (capital buffers), δηλαδή να μην επιτρέπεται στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα κεφαλαιακά μέσα (CET1) τόσο για τους σκοπούς του MREL όσο και για τους σκοπούς τήρησης των κεφαλαιακών αποθεμάτων, και
  • ο προσδιορισμός του ύψους του MREL που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα να συνεχίσει να βασίζεται στο σχέδιο εξυγίανσης που εκπονεί η αρχή εξυγίανσης για το εν λόγω ίδρυμα.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 30 Αυγούστου 2016.

Έκθεση της ΕΒΑ