Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τις πρακτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο του IFRS 9

Στις 26 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις πρακτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών ενόψει της εφαρμογής του IFRS 9. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνει ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

  • τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα ιδρύματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου,
  • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διοίκησεις των ιδρυμάτων,
  • την υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών για την αξιολόγηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου,
  • την επάρκεια των προβλέψεων που σχηματίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα,
  • την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας (validation) των ECL μοντέλων, και
  • τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα σχετικών πληροφοριών.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2016.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών