Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ανοίγματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε ενωσιακό επίπεδο για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παροχή δανειακών κεφαλαίων προς αυτές, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Επίτροπος για τα Χρηματοπιστωτικά Θέματα, Jonathan Hill, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (ECOFIN) τη  μείωση κατά 15% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το ποσό που υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο τα ανοίγματα τραπεζών, εφόσον δεν είναι σε αθέτηση, προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το ποσό έως 1,5 εκ. ευρώ τυγχάνουν ευνοϊκής εποπτικής μεταχείρισης, καθώς πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,7619, δίνοντας κίνητρο στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δελτίο τύπου