Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης στο πλαίσιο της κατάρτισης σχεδίων ανάκαμψης σύμφωνα με την BRRD

Στις 5 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) δημοσίευσε συγκριτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης (recovery indicators) που συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης σύμφωνα με την Οδηγία 2015/59/ΕΕ (BRRD). Για την κατάρτιση της εν λόγω μελέτης, η ΕΒΑ συνέκρινε τα σχέδια ανάκαμψης 26 ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων με διασυνοριακή παρουσία με στόχο να διακρίνει τα ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ειδικότερα:

  • τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και διαδικασίες που διασφαλίζουν την έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 5(6) της BRRD, και
  • το πλαίσιο δεικτών ανάκαμψης καθώς και τον προσδιορισμό των σημείων ενεργοποίησης μέτρων ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 9 της BRRD.

EBA Recovery Planning- Comparative Report on Governance Arrangements and Recovery Indicators