Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα

Στις 21 Ιουνίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου (΅risk appetiteΆ). To 2015 διενεργήθηκε θεματική αξιολόγηση (΅thematic reviewΆ) σε 113 άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα με αντικείμενο την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων (΅risk appetite frameworkΆ). Στην έκθεση αναφέρονται οι βέλτιστες πρακτικές που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα ιδρύματα, εντοπίζονται τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και καθορίζονται οι προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα επί των ανωτέρω θεματικών.

 

Έκθεση της ΕΚΤ