Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης για τον οριστικό καθορισμό του ύψους της συνεισφοράς του ΤΕΚΕ στην εξυγίανση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου

Στις 2 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση 32/26.5.2016 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ με την οποία καθορίζεται οριστικά το ύψος του χρηματοδοτικού κενού που προέκυψε από την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.ΠΕ» βάσει της έκθεσης οριστικής αποτίμησης που διενεργήθηκε από την εταιρεία Grant Thornton και η οποία αποτελεί παράρτημα της ανωτέρω Απόφασης. Σύμφωνα με την Απόφαση, το ύψος του χρηματοδοτικού κενού διαμορφώνεται σε 87.641.834 ευρώ για την κάλυψη του οποίου:

  • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλει 65.151.490 ευρώ, και
  • το Σκέλος Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλει 22.490.344 ευρώ.

 

Απόφαση 32/26.5.2016 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ