Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Υιοθέτηση από την ΕΚΤ Κανονισμού για την υλοποίηση του AnaCredit project

Στις 20 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ υιοθέτησε Κανονισμό αναφορικά με τη σύσταση βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (AnaCredit), καθώς και Απόφαση με την οποία τροποποιείται η Απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

Με τον συγκεκριμένο Κανονισμό, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος-μέλος της ευρωζώνης θα πρέπει από το 2018 να υποβάλλει στην κεντρική τράπεζα στοιχεία σχετικά με συμβατικά δανειακά προϊόντα (π.χ. δάνεια) που έχει χορηγήσει σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το συνολικό άνοιγμά του έναντι νομικού προσώπου υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Κανονισμός για το AnaCredit