Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση των διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης περισσότερων από 120 διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς επίσης και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, στις 24 Μαρτίου 2016 δημοσιεύθηκε:

  • ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση των γενικής εφαρμογής διακριτικών ευχερειών, και
  • ένας Οδηγός της ΕΚΤ με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση (case-by-case) λήψη απόφασης.

Στις 18 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης, το οποίο αφορά την εναρμόνιση των υπολειπόμενων (8) διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις και για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση λήψη απόφασης. Το κείμενο διαβούλευσης διευκρινίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια βάσει των οποίων η ΕΚΤ θα λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εν λόγω διακριτικών ευχερειών.

Κείμενο διαβούλευσης