Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Στις 15 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4380/2016 "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 2 του οποίου περιλαμβάνεται ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας με την οποία παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα (έως τις 15 Μαΐου 2016) η εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης,  παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 και 61 του ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016

Νόμος 4380/2016