Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τον συντελεστή μόχλευσης, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • την μέτρηση των ανοιγμάτων σε παράγωγα,
  • την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
  • τους συντελεστές πιστωτικής μετατροπής των εκτός ισολογισμού στοιχείων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησης υψηλότερου (από 3%) συντελεστή μόχλευσης για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Το κείμενο διαβούλευσης δεν προτείνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τον αριθμητή (capital measure) του συντελεστή μόχλευσης που θα είναι τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Επισημαίνεται ότι οι οριστικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης θα υιοθετηθούν εντός του 2016 και η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2016.

 

Κείμενο διαβούλευσης