Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Εναρμόνιση από την ΕΚΤ των διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

Στις 24 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση των επιλογών και διακριτικών ευχερειών γενικής εφαρμογής που προβλέπονται στο Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ) και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Επίσης, η ΕΚΤ δημοσίευσε έναν Οδηγό με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση  λήψη απόφασης δυνάμει των ανωτέρω νομικών πράξεων, καθώς και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ).

Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και του Οδηγού περιλαμβάνει τα (129) άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

 

Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ