Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη μεταβίβαση από τα πιστωτικά ιδρύματα μη εξυπηρετούμενων δανείων

Στις 11 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4371/2016 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 2 του οποίου περιλαμβάνεται η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας «Ρυθμίσεις θεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)» με την οποία παρατείνεται έως 15 Απριλίου 2016 η ρύθμιση για την εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

ν. 4371/2016