Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Τελικά ρυθμιστικά σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της BRRD

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΒΑ) δημοσίευσε στο πλαίσιο της BRRD, κείμενα σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  1. τις πληροφορίες που πρέπει κατΆ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στα λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων),και
  2. τα σχέδια αναδιοργάνωσης που υποβάλλονται κατά την αναδιάρθρωση παθητικού (bail – in) με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση ιδρύματος, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές), και
  3. τον προσδιορισμό της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 BRRD (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων).

 

 

.