Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (΅European Banking UnionΆ), η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 4 Νοεμβρίου 2014, αποτελείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (΅SSMΆ) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (΅SRMΆ). Ο SRM θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Η λειτουργία του SRM συμπληρώνεται από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (΅SRFΆ), το οποίο θα καλύπτει το κόστος εξυγίανσης των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η έναρξη λειτουργίας του SRM και του SRF είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ευρωζώνης θα είχε κυρώσει τη διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών προς το SRF.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (΅SRBΆ), η προϋπόθεση για την κύρωση της προαναφερθείσας διακυβερνητικής συμφωνίας εκπληρώθηκε. Επομένως, ο SRM και το SRF θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ανακοίνωση SRB