Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την διαβίβαση πληροφοριών και τήρηση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 της BRRD

Στις 27 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Με την παρούσα διαβούλευση, η ΕΒΑ προτείνει την υιοθέτηση γενικών αρχών κατά τη διαβίβαση της ως άνω πληροφόρησης ούτως ώστε, αφενός μεν, να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ιδρυμάτων στα οποία αφορούν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες και, αφετέρου, να μην ανακύπτουν αντίθετες προσεγγίσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών.

Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών