Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων

Στις 21 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στην Ανακοίνωση προτείνεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το  οποίο θα λειτουργεί ως ταμείο αντασφάλισης ως προς τα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων.

Συγκεκριμένα, δεν προτείνεται η αντικατάσταση των εθνικών ταμείων εγγύησης καταθέσεων από ένα ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (΅SRFΆ), αλλά η δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τα εθνικά ταμεία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν εισφορές τόσο στα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων όσο και στο Ενιαίο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η ενεργοποίηση του ταμείου εγγύησης καταθέσεων, πρώτα θα γίνεται χρήση των πόρων του εθνικού ταμείου και στη συνέχεια εάν δεν επαρκούν οι πόροι του θα γίνεται προσφυγή στους πόρους του Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων.

Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για το Ενιαίο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων πριν το τέλος του 2015.

Ανακοίνωση