Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής APR simulator στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ

Περί τα μέσα Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της υπολογιστικό φύλο excel για τον υπολογισμό του Συνολικού Ετησίου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της Οδηγίας  2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια. Στο αναρτηθέν φύλο excel  (APR simulator) αποτυπώνονται οι   πρόσθετες παραδοχές του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας με στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών (εποπτικών αρχών, καταναλωτών, πιστωτικών φορέων) κατά τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ μιας πιστωτικής σύμβασης.

APR Simulator