Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ «Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων» με τον νόμο υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)»

Στις 23 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α 87/23.07.2015) με το δεύτερο άρθρο του οποίου ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (BRRD).

Νόμος 4335/2015