Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση από την ΕΒΑ κατευθυντηρίων γραμμών και τελικών σχεδίων τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Στις 7 Ιουλίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε στο πλαίσιο της BRRD, τα ακόλουθα κείμενα:

1. τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την ανεξαρτησία των εκτιμητών στο πλαίσιο της εξυγίανσης,

2. κατευθυντήριες γραμμές και τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με τις απλουστευμένες υποχρεώσεις για ορισμένα ιδρύματα,

3. τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα σχέδια εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 της BRRD.