Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

ΕΒΑ Consumer Trends Report 2015

Στις 18 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- EBA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σε σχέση με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2015). Η παρούσα έκθεση αξιολογεί τα βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και ανακοινώνει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί προσεχώς το ρυθμιστικό ενδιαφέρον των αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων, μεταξύ των οποίων και της ίδιας της ΕΒΑ.

Τα θέματα προστασίας καταναλωτή που αναγνωρίζει η ΕΒΑ ως σημαντικού ενδιαφέροντος για το 2015 είναι τα ακόλουθα:

  • το επίπεδο δανεισμού των νοικοκυριών, δίνοντας έμφαση, ιδίως, στην ενυπόθηκη πίστη,
  • η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τραπεζικών χρεώσεων,
  • η καινοτομία στην εκτέλεση πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στην διενέργειά τους,
  • τις δομημένες καταθέσεις, δεδομένου ότι τα χαμηλά επιτόκια των "παραδοσιακών" καταθέσεων στρέφουν τους καταναλωτές σε αναζήτηση προϊόντων υψηλότερων αποδόσεων,
  • οι εμπορικές πρακτικές στον τομέα των πωλήσεων, ιδίωες σε σχέση με τις ακολουθούμενες πολιτικές αμοιβών,
  • η χρήση των δεδομένων της πελατείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία τυγχάνουν εκμετάλλευσης ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος,
  • οι εναλλακτικοί φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η παρουσία των οποίων στην αγορά γίνεται ολοένα πιο αισθητή σε σχέση με τα "παραδοσιακά" χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και
  • τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων.  

EBA Consumer Trends Report 2015