Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της ΕΒΑ σχετικά με το MREL

Με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ ('BRRD') καθιερώνεται μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις ('Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', εφεξής 'MREL'). Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιωκέται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στις 3 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με το οποίο εξειδικεύονται τα κριτήρια που οφείλει να λαμβάνει υπόψη η αρχή εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL που οφείλει να τηρεί κάθε ίδρυμα.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων