Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΒΑ αναφορικά με την κοινοποίηση εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη

Στις 4 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την κοινοποίηση εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων (passport notifications). Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ,  η άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε μεσίτη πιστώσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης («ευρωπαϊκό διαβατήριο»). Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, για την ενεργοποίηση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη προβλέπεται επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών με διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής. Με το υπό διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών εξειδικεύονται και τυποποιούνται οι πληροφορίες που θα πρέπει να διαβιβάζονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών