Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών και γνώμης από την ΕΒΑ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

Την 1η Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε τα ακόλουθα κείμενα:

  • κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την υποχρέωση αξιολόγησης της  πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή,
  • κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τόκους υπερημερίας και την επιβολή κατάσχεσης (arrears and foreclosure), και
  • γνώμη αναφορικά με τις ακολουθούμενες ορθές πρακτικές των κρατών μελών σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα και την διαχείριση των δυσκολιών αποπληρωμής των δανειοληπτών.

Η έκδοση των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών προβλέπεται από τα άρθρα 18, 20 και 28 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης σε καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Κανονισμού 1093/2010 (Κανονισμός ΕΒΑ).  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, οι οποίες  καλούνται να τις εφαρμόσουν (με ενσωμάτωσή τους στις εποπτικές διεργασίες και διαδικασίες τους) το αργότερο μέχρι την 21η Μαρτίου 2016.    

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κείμενα, η ΕΒΑ εξέδωσε επίσης γνώμη με την οποία παραθέτει ενδεικτικά παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικών, αφενός, με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών και, αφετέρου, με την διαχείριση των καθυστερήσεων αποπληρωμής. Οι περιλαμβανόμενες σε αυτήν συστάσεις έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν είναι νομικώς δεσμευτικές για τις αρμόδιες αρχές.