Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

Στις 5 Ιουνίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847«περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών», με τον οποίο καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, ενώ η εφαρμογή του θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2017.