Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) της πρώτης έκδοσης (1.0) του πλαισίου προδιαγραφών ασφαλείας των ‘APIs’ στο πλαίσιο των σχημάτων “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’) και “SEPA Payment Account Access Scheme” (‘SPAA’)

Στις 16 Μαρτίου 2023, το EPC δημοσίευσε την πρώτη έκδοση (1.0) του πλαισίου προδιαγραφών ασφαλείας των ‘APIs’ στο πλαίσιο των σχημάτων “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’) και “SEPA Payment Account Access Scheme” (‘SPAA’).

Το εν λόγω πλαίσιο προδιαγραφών ασφαλείας των ‘APIs’ θα γίνει υποχρεωτικό για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν προσχωρήσει στα σχήματα ‘SRTP’ και ‘SPAA’ από τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Πλαίσιο προδιαγραφών ασφαλείας των ‘APIs’